ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားတြင္ ပိုမ်ားဟု ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔ ေျပာ | DVB