ၿမိတ္ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားတြင္ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အမ်ိဳးသမီးအ႐ုပ္ႏွင့္ တားျမစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းမိ - DVB