ေကာ့မႉး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ေနာက္ဆံုးေန႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျပဳလုပ္ (႐ုပ္သံ) - DVB