ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ (သတင္းဓာတ္ပုံ) - DVB