ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေကာ္မရွင္ေျပာ - DVB