ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ နီးပါးကာလအတြင္း ရုရွားမီးေတာင္တလံုး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေပါက္ကြဲ (႐ုပ္သံ) - DVB