အစိုးရသစ္လက္ထက္ တရားဝင္အလုပ္သမား ၁၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ သုံးႏုိင္ငံ ေစလႊတ္ - DVB