အဂၤပူ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္း - DVB