ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ အသိပညာေပး Mobile App မိတ္ဆက္ - DVB