ေဘာလံုးစတားကို အခက္အခဲၾကားျဖတ္ေက်ာ္ေျပးေတြ႔ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္ (႐ုပ္သံ) | DVB