အၾကမ္းဖက္သင္တန္းတက္ေနသူမ်ားကို ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ဖမ္းမိ - DVB