လယ္သမားမ်ားကို အေပါင္ပစၥည္းမပါဘဲ ေငြထုတ္ေခ်းရန္ ေတာင္းဆို - DVB