ဝဲႀကီးဆည္တမံ ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ - DVB