မႏၲေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ေခ်းေငြရရွိရန္ ေတာင္းဆို - DVB