လက္ေရြးစင္ႏွင့္ ယူ ၂၂ ႏွစ္သင္းစလုံး ကုိင္တြယ္ရေသာ္လည္း အခက္အခဲမရွိဟု ဂတ္ဇီဆီ ေျပာ - DVB