ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သဘာဝေဘးကာကြယ္ရန္ မီးသတ္အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္သ႐ုပ္ျပ - DVB