ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ အေရးတႀကီးလုပ္ဖုိ႔လိုဟု တ႐ုတ္ ေျပာ - DVB