တံတားအမည္အျငင္းပြားေနသည့္ ေခ်ာင္းဆံုတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်ိမ္းေသႏိုင္မည္ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းေျပာ (႐ုပ္သံ) - DVB