သကၤန္းအတြင္းဝွက္ကာ အိုင္ဖုန္းခိုးယူသည့္ ဘုန္းႀကီး ၂ ပါးကို ရဲရွာေဖြေန (႐ုပ္သံ) - DVB