ေတာင္ကိုရီးယားကို သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ခြင့္ရရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသူမ်ား- သတင္းဓာတ္ပံု - DVB