အေမရိကန္ ေရတပ္အျမန္ပုိ႔ေဆာင္ေရးသေဘၤာ ရန္ကုန္ လာမည္ - DVB