စည္ပင္လုပ္ငန္းအေပၚ မေက်နပ္တာရွိလၽွင္ လာေရာက္ေမးျမန္းရန္ ကေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္ဥကၠ႒ ဖိတ္ေခၚ - DVB