ကမၻာ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈအရွိဆံုးႏိုင္ငံ စာရင္းတြင္ ေနာ္ေဝ ထိပ္ဆံုး၌ရပ္တည္ - DVB