တပ္သိမ္းေျမျပန္ရရွိေရး ေတာင္ငူၿမဳိ႕တြင္ ေတာင္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပ - DVB