တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ အားထားေနရသည့္ ဆိတ္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပၚ - DVB