ဘီလီလမင္းေအး ေတာင္ႀကီးပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု (႐ုပ္သံ) - DVB