ရန္ကုန္ဂယ္လာရီမွာ က်င္းပတဲ့ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုျပပြဲ (ဓာတ္ပံု) | DVB