ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႏိုင္ငံသားကတ္ထုတ္ေပးေနမႈ ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႔ ဆႏၵျပ - DVB