ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားအမည္ကိစၥ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕တြင္ေဒသခံေထာင္ခ်ီကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ - DVB