အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခင္ေၾကညာမည္ဟု အာစင္၀င္းဂါးေျပာ - DVB