စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ေအာင္ကူညီရန္ အႏုပညာရွင္မ်ားကိုပန္ၾကား - DVB