ႏုိင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီမ်ားကုိ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ား ဖြင့္ခြင့္ေပးမည္ - DVB