ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား နာမည္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လြဲမွားဟု ယူအန္ေအ ေျပာ - DVB