ေကာ့မႉးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔က မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ - DVB