ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနတြင္ နာမည္ပ်က္ မရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ - DVB