ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာထက္ ေစာႏိုင္သည့္ ေက်ာက္စာတခ်ပ္ေတာင္သာ၌ေတြ႔ရွိ - DVB