ျမန္မာယူ ၂၃ အသင္း အင္အားႀကီး ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္အတူ အုပ္စု(စ)တြင္ က်ေရာက္ - DVB