၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စည္းေ၀းပြဲ ရပ္နား၊ ဥပေဒ ၉ ခု အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ - DVB