လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ နယ္သာလန္ျပည္သူမ်ား ေအာင္ပြဲခံ - DVB