တ႐ုတ္ကုိ မေၾကာက္တဲ့သူရွိရင္ ထြက္လာခဲ့ပါ - ဦးေအာင္မင္း (႐ုပ္သံ) - DVB