တ႐ုတ္ႏွင့္ေဆာ္ဒီ ၆၅ ဘီလီယံခန္႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ - DVB