ဆႏၵျပသူနာျပဳမ်ားကုိ အေရးယူမည္ဟု ေျပာဆုိသည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ - DVB