၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ္ စာသင္ေက်ာင္း ေငြလႉသည့္ကိစၥ မဟုတ္မွန္ဟု ဂ်ပန္အစုိးရေျပာ - DVB