ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ တံဆိပ္ေခါင္း၊ ပို႔စ္ကတ္ႏွင့္ စာအိတ္မ်ား စတင္ျဖန္႔ခ်ိ - DVB