ဦးကိုနီလုပ္ႀကံသူမ်ား ႐ုံးထုတ္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္(ဓာတ္ပံု) - DVB