လယ္ယာေျမ ျပဳျပင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၃ ႏွစ္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ - DVB