လား႐ႈိး-မူဆယ္လမ္းတြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔က ဆက္ေၾကးေကာက္၊ ကားဘီးမ်ား ပစ္ေဖာက္ - DVB