ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းေပးရန္ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္အၾကံျပဳ - DVB