စက္႐ံု ၃၃ ႐ံု လတ္တေလာရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ - DVB