ငါသည္ ခင္စိန္ျဖစ္ရမယ္၊ ဘာမွမစဥ္းစားဘဲ တဆုံးမုိက္ခဲ့တာေပါ့ - ေအးျမတ္သူ (႐ုပ္သံ) - DVB